MENU

FUNGSI DAN DASAR

1.    Merancang dan mengawal pembangunan kawasan selaras dengan Undang-undang dan Peraturan yang           dikuatkuasakan.
2    Menguatkuasa dan mengawal segala aktiviti di kawasan pentadbiran sejajar dengan undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

3.    Mengeluar dan mengawal lesen-lesen perniagaan, papan tanda iklan perniagaan, penjaja.

4.    Menyediakan kemudahan perniagaan seperti kedai, bazar, gerai, pasar awam, dan lain-lain.

5.    Mengawal selia perkhidmatan kebersihan.

6.    Menyediakan dan menyelenggara kemudahan awam, rekreasi, landskap dan pengindahan bandar.

7.    Menyediakan dan menyelenggara kemudahan infrastruktur seperti jalan, perparitan, longkang dan lampu jalan.

8.    Mengurus Sumber Kewangan dengan cekap, berkesan dan berhemah mengikut tatacara pengurusan kewangan yang telah ditetapkan.

9.    Sebagai badan kawalan bangunan dalam mematuhi undang-undang, akta-akta, garis panduan, dasar-dasar  am majlis dalam mewujudkan persekitaran yang terkawal dan teratur.