MENU

Secara umumnya, Majlis Perbandaran Muar mempunyai fungsi seperti mana di garispandukan oleh empat akta yang berkaitan dengan penguasa tempatan iaitu :-

  • Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171).

  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133).

  • Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172).

  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1986.