MENU

MANUAL OSC 3.0 PLUS

MANUAL OSC 3.0 PLUS CETAKAN KEDUA JUN 2020.pdf

 

BORANG SEMAKAN OSC (Kemaskini 28 Januari 2024)

SENARAI BORANG SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN PELAN-PELAN PEMAJUAN MELALUI OSC 3

PLUS ONLINE MAJLIS PERBANDARAN MUAR

BIL

JENIS BORANG SENARAI SEMAK

NAMA BORANG

A.          PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG

1

PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG SBKS/PENDIRIAN

BANGUNAN/TEMPOH TERHAD

BORANG KM/P2-03

2

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG

TEMPOH TERHAD

BORANG KM/TT-01

3

PERMOHONAN BAGI PERLANJUTAN / PERLANJUTAN TAMBAHAN

PELAN KEBENARAN MERANCANG

BORANG KM/LT-01

B.         PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH, JALAN DAN PERPARITAN

4

PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

BORANG KT/P2-05

5

PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

BORANG JP/P2-04

C.         PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

6

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

BORANG PB/P2-07

7

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN SEMENTARA

BORANG PB/SM-01

D.         LAIN-LAIN PELAN PERMOHONAN

8

PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN

BORANG LJ/P2-06

9

PERMOHANAN PELAN LANDSKAP

BORANG PL/P2-11

10

PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN/JALAN/BANGUNAN

BORANG NT/P2-12

11

PERMOHONAN MENDIRIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BORANG MP/KB-01

E.          CCC

12

NOTIFIKASI MULA KERJA / PEMERIKSAAN INTERIM/PEMERIKSAAN

AKHIR I DAN II

BORANG CCC/P3-01

13

DEPOSIT CCC

BORANG CCC/P6-01

CONTOH SURAT PERAKUAN KEPADA AGENSI

1

SURAT PERAKUAN KEPADA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR

NEGARA

P2 08

2

SURAT PERAKUAN KEPADA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN

MULTIMEDIA MALAYSIA

P2 09

3

SURAT PERAKUAN KEPADA JABATAN SALIRAN DAN PEPARITAN

P2 10

PENDEPOSITAN CCC

1

NOTIS PEMBERITAHUAN

PENGHANTARAN SALINAN DIGITAL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN KE LEMBAGA ARKITEK/JURUTERA

ccc_notis_pemberitahuan_penghantaran_digital_ccc_ke_lembaga.pdf

2

BORANG G BAGI NEGERI JOHOR

ccc_borang_g_johor.pdf

3

CONTOH PENGISIAN BORANG G1 HINGGA G 21

ccc_contoh_pengisian_borang_g1_g21.pdf

BORANG SENARAI SEMAK JABATAN/AGENSI TEKNIKAL LUARAN

1

BORANG A

PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG

borang_a_permohonan_untuk_kebenaran_merancang.pdf

2

BORANG FI

PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG

borang_fi_permohonan_untuk_kebenaran_merancang.pdf

3

BORANG CAJ PEMAJUAN

BORANG SEMAKKAN AWAL CAJ PEMAJUAN

borang_caj_pemajuan.pdf

4

BORANG B

PERMOHONAN BAGI PERLANJUT borang_b_permohonan_bagi_perlanjut_an_perlanjutan_tambahan_kebenaran_merancang.pdfAN PERLANJUTAN TAMBAHAN KEBENARAN MERANCANG

 

5

BORANG A

PERAKUAN PELAN-PELAN BANGUNAN _STRUKTUR_KERJA TANAH DAN PERPARITAN

borang_a_perakuan_pelan-pelan_bangunan_struktur_kerja_tanah_dan_perparitan.pdf

6

BORANG A

PERAKUAN PELAN-PELAN REKABENTUK

borang_a_perakuan_pelan-pelan_rekabentuk.pdf

7

BORANG FI

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

borang_fi_permohonan_pelan_bangunan.pdf

8

BORANG PENGECUALIAN DOKUMEN

borang_pengecualian_dokumen.pdf

9

BORANG INPUT PEMBANGUNAN (BORANG INPUT 1/2023): JABATAN ALAM SEKITAR

jas-_borang_input_pembangunan_1_-2023.pdf

10

BORANG PENGESAHAN KEPERLUAN LAPORAN RSA / TIA : JABATAN KERJA RAYA

surat_pengesahan_jkr_rsa_dan_tia.pdf

11

BORANG ATJ PELAN KEBENARAN MERANCANG : JABATAN KERJA RAYA

jkr-borang_atj_permohonan_kebenaran_merancang.pdf

12

BORANG ATJ PELAN KERJA TANAH: JABATAN KERJA RAYA

jkr-borang_atj_permohonan_kerja_tanah.pdf

13

BORANG ATJ PELAN JALAN DAN PERPARITAN: JABATAN KERJA RAYA

jkr-borang_atj_permohonan_pelan_jalan_dan_parit.pdf

14

BORANG ANEX A: JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

jps-borang_annex_a_2019.pdf

15

BORANG ANEX B: JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

jps-borang_annex_b_2019.pdf

16

BORANG ANEX C: JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

jps-borang_annex_c_2019.pdf

17

BORANG BAGI TUJUAN PERMOHONAN KELULUSAN PELAN PERANCANGAN PEMBETUNGAN

(WSIA/PDC1): INDAH WATER KONSURTIOM

iwk-borang_wsia_pdc1.pdf

18

BORANG JKJ 103 SENARAI SEMAK PENDAFTARAN PENGENDALIAN BANGUNAN ATAU

KERJA BINAAN KEJURUTERAAN (JKJ103)

borang_jkj_103.pdf

19

BORANG PENGESAHAN NAMA TAMAN DAN JALAN : POS MALAYSIA

surat_pengesahan_pos_malaysia.pdf